Opis projektu

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”

od 1 stycznia 2016 r., na mocy umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości,

prowadzi

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Ośrodek został powołany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej świadczonej w naszym Ośrodku i jego filiach. Pomagamy w sposób kompleksowy nie tylko osobom pokrzywdzonym, ale i najbliższym członkom ich rodzin.

Jaki jest cel udzielania takiej pomocy?

 • Zminimalizowanie bądź zniwelowanie skutków przestępstwa,
 • Pomoc w dochodzeniu sprawiedliwości, zapoznanie z podstawowymi prawami pokrzywdzonego,
 • Unormowanie sytuacji bytowej
 • Zapobieganie wtórnej wiktymizacji czyli sytuacji, w której ofiara przestępstwa doznaje kolejnej krzywdy ze strony innych osób lub instytucji.

Kto jest pokrzywdzonym?

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Dobrem prawnym naruszonym lub zagrożonym może być zarówno dobro materialne, majątkowe, jak i osobiste, np. życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska itd.

Kim jest osoba najbliższa osobie pokrzywdzonej przestępstwem?

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty (powinowactwo to stosunek między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka) w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (przysposabiający pot. adoptujący i przysposobiony – pot. adoptowany) oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (tzw. konkubent).

O jakie przestępstwa chodzi?

Te określone przez prawo karne materialne przede wszystkim ustawę kodeks karny.

Przykładowe przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu np.:
  • zabójstwo (art. 148 kk)
  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk)
  • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk)
  • udział w bójce lub pobiciu (art. 158 kk)
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko wolności np.:
  • pozbawienie wolności (art. 189 kk)
  • handel ludźmi (art. 189a kk)
  • uporczywe nękanie tzw. stalking (art. 190a kk)
  • zmuszanie (art. 191 kk)
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności np.:
  • zgwałcenie (art. 197 kk)
 • przeciwko rodzinie i opiece np.:
  • znęcanie się psychiczne i fizyczne (art. 207 kk)
  • niealimentacja (art. 209 kk)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
  • pomówienie (art. 212 kk)
  • znieważenie (art. 216 kk)
  • naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk)
 • przeciwko mieniu np.:
  • kradzież (art. 278 kk)
  • kradzież z włamaniem (art. 279 kk)
  • rozbój (art. 280 kk)
  • oszustwo (art. 286 kk)
  • niszczenie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku (art. 288 kk)

Pozostałe grupy przestępstw z kodeksu karnego usystematyzowane (wyodrębnione) ze względu na rodzajowy przedmiot ochrony:

 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Kto udziela bezpośredniej pomocy?

Wykwalifikowani specjaliści: osoba pierwszego kontaktu, psycholog, psychiatra, prawnik (adwokat, radca prawny).

Jak uzyskać pomoc?

Zadzwoń i umów się na spotkanie, przyjdź, napisz e-maila.

 

1. Na terenie Województwa śląskiego

Infolinia: 792 664 266

poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 -18.00

wtorek, środa: 8.00-13.00

sobota: 12.00-15.00

2. Na terenie Województwa łódzkiego:

 • Radomsko, ul. Kościuszki 10 budynek C, tel. 791 662 966 w godzinach pracy Ośrodka mail:radomsko@macierz.pl
 • Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 13 tel. 791 669 566 w godzinach pracy Ośrodka mail:piotrkow@macierz.pl
 • Wieluń, ul. Joanny Żubr 37 tel. 791 664 566 w godzinach pracy Ośrodka mail: wielun@macierz.pl

Infolinia: 795 663 466

poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 -18.00

wtorek, środa: 8.00-13.00

sobota: 12.00-15.00

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest pomoc mobilna –wyjazdowa. Prawnik lub psycholog może podjechać na konsultację z pokrzywdzonym również do miejscowości spoza naszych filii.

Pomoc mobilna jest świadczona w sytuacjach pilnych, kryzysowych, w przypadku osób np. chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, itp.

Jak można uzyskać pomoc finansową:

Procedurę przyznania takiej pomocy opisuje odrębny regulamin dostępny również TUTAJ.

Współpracujemy z:

Sądami, Prokuraturami, Policją, kuratorami sądowymi, MOPS, PCPR, Urzędem Miasta Częstochowa, Urzędami Gmin, Organizacjami Pozarządowymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, pedagogami oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i pracą na rzecz pokrzywdzonych.

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 luty 2017, 22:23