O NAS

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” powstało, aby wspierać rodzinę w jej rozwoju i funkcjonowaniu. Wykorzystuje przy tym specjalistyczną wiedzę na temat natury psychofizycznej człowieka oraz profesjonalne wzorce rozwiązywania sytuacji kryzysowych i dysfunkcyjnych.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 1. Oświaty, edukacji, wychowania wśród dzieci i młodzieży.
 2. Ochrony i promocji zdrowia.
 3. Propagowania pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.
 4. Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 5. Rozwoju nauki w obszarze pedagogiki i psychologii.
 6. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z uwzględnieniem ekonomicznych i prawnych aspektów ich funkcjonowania w Unii Europejskiej.
 8. Integracji działań różnych środowisk społecznych w celu propagowania zdrowego rozwoju rodziny.
 9. Wspierania integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, w tym korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Aktywizacji zawodowej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób do 25 roku życia, bezrobotnych do 6 miesięcy lub powyżej 6 miesięcy, chcących założyć własną działalność gospodarczą.
 11. Kształtowania i wspieranie postaw obywatelskich poprzez edukację świadomych obywateli, promocję działań pro społecznych (wolontariatu, filantropii) i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Wymienione wyżej cele realizowane są między innymi poprzez prowadzenie od 2005 roku Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, która jest jedyną placówką na terenie miasta oferującą kompleksową pomoc rodzinie i poszczególnym jej członkom.