Zaproszenie do złożenia oferty

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ z siedzibą w Częstochowie realizujące Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielaniu pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim i Lokalnych Punktów Pomocy z nim związanych, zamierza zamówić bony towarowe na zakup artykułów spożywczych (bony żywnościowe), oraz na zakup odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej w ramach pomocy materialnej dla beneficjentów ww. zadania publicznego.

PSPiP MACIERZ zaprasza do złożenia oferty cenowej ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ilości miejsc, w których mogą być realizowane bony towarowe na terenie działania Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim i Lokalnych Punktów Pomocy z siedzibą w Bełchatowie, Radomsku, Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim i Rozprzy.

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia (koszt dostawy, ew. prowizja itp.)

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście w biurze PSPiP MACIERZ przy ul. Nowowiejskiego 3 w Częstochowie lub przesłać e-mailem na adres macierzstow@poczta.onet.pl w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 13 marca 2020r. do godziny 15.00.

PSPiP MACIERZ informuje, że niniejsze zapytanie (zakup poniżej 30.000 euro) składane jest w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579, jest jedynie analizą rynku.

Bony towarowe, o których mowa powyżej powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego, którym jest PSPiP „Macierz” na adres ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy. Bony towarowe muszą być w formie papierowej z trwale umieszczonym terminem ważności na każdym bonie. Termin realizacji ważności bonów nie może być krótszy niż do 31.12.2020r.

Należność za dostarczone bony uiszczona zostanie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia i potwierdzenia odbioru bonów towarowych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. : 605 607 696 e-mail: macierzstow@poczta.onet.pl

Agnieszka Kuliś

Koordynator Projektu