Zaproszenie do złożenia oferty

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” z siedziba w Częstochowie realizujące Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielaniu pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025  w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim i Lokalnych Punktów Pomocy nim związanych, zamierza zamówić bony towarowe na zakup artykułów spożywczych (bony żywnościowe), oraz na zakup odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej w ramach pomocy materialnej dla beneficjentów ww. zadania publicznego.

PSPIP „MACIERZ” zaprasza do złożenia oferty cenowej ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ilości miejsc, w których mogą być realizowane bony towarowe na terenie działania Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim i Lokalnych Punktów Pomocy z siedzibą w Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim.

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia (koszt dostawy, ew. prowizja itp.)

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście w biurze PSPIP MACIERZ przy ul. Nowowiejskiego 3 w Częstochowie lub przesłana e-mailem na adres macierzstow@poczta.onet.pl w terminie 14 dni tj. do 04.06.2024r. do godziny 15.00.

PSPIP „MACIERZ” informuje, że zapytanie ofertowe (zakup poniżej 30.000 euro) składane jest w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579, jest jedynie analizą rynku.

Bony towarowe, o których mowa powyżej powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy. Bony towarowe muszą być w formie papierowej z trwale umieszczonym terminem ważności na każdym bonie. Termin realizacji ważności bonów min. do 31.12.2022r.

Należność za dostarczone bony uiszczona zostanie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia i potwierdzenia odbioru bonów towarowych przez osobę upoważnioną.

Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem tel.: 605 607  696, e-mail: macierzstow@poczta.onet pl

 

Oryginalne pismo tutaj.