Mediacje Małżeńskie i Rodzinne

Mediacje Małżeńskie i Rodzinne

Pomagamy w uregulowaniu spraw:

 • finansowych, majątkowych
 • pilnych na czas trwania postępowania sądowego
 • małżeńskich związanych z rozstaniem / separacją / rozwodem
 • związanych z opieką nad dziećmi i/lub innymi członkami rodziny
 • innych spraw spornych

oraz w uzgodnieniu warunków potrzebnych dla pojednania.

Czym jest mediacja?

„Interwencja w konflikt lub toczące się negocjacje podjęte przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytarnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór lecz pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienie w kwestiach spornych.” (C.W. Moore)

Celem mediacji jest pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia, a więc podjęciu wspólnej decyzji. Rolą mediatora jest maksymalne zbadanie możliwych opcji rozwiązań, redukcja przeszkód w komunikacji oraz nazwanie potrzeb stron zaangażowanych w spór.

Kiedy mediacje są użyteczne?

Mediacje są szczególnie użyteczne wówczas, gdy pojawiają się przeszkody utrudniające samodzielne prowadzenie negocjacji. Do takich przeszkód należą:

 • Bariery interpersonalne (silne uczucia negatywne, destruktywny wzór komunikowania się).
 • Spory dotyczące kwestii podstawowych ( niemożność porozumienia się w sprawach najważniejszych, postrzegana sprzeczność interesów, poważna niezgoda dotycząca „faktów” lub warunków).
 • Bariery proceduralne (impas, brak miejsca do negocjowania).

Jakie zasady obowiązują w mediacji? 

 • Bezstronność mediatora
 • Neutralność wobec rozwiązań
 • Poufność
 • Koncentracja na przyszłości

Korzyści z mediacji rodzinnych dla dorosłych 

 • Oszczędność czasu
 • Utrzymanie relacji rodzice – dzieci
 • Prywatność i poufność
 • Elastyczność i nieformalność
 • Redukcja stresu
 • Ułatwienie bezpośredniej komunikacji
 • Strony sprawują kontrolę nad wynikiem
 • Redukcja kosztów

Korzyści z mediacji rodzinnych dla dzieci 

 • Zadowolenie rodziców
 • Ustalenia są bardziej przestrzegane
 • Polepszenie kontaktów pomiędzy rodzicami
 • Lepsza koncentracja na potrzebach dzieci
 • Brak poczucia winy za rozwód rodziców
 • Brak konfliktu lojalności
 • Dzieci uczą się sztuki rozwiązywania konfliktów

Sekretariat:
ul. Nowowiejskiego 3 (III piętro)
42-200 Częstochowa
tel.: 605 607 696

dodatkowe telefony osób odpowiedzialnych:
tel. kom. 506 169 727, 604 552 362