Profilaktyka dla Szkół

Interwencja profilaktyczna w szkole

Znaczny wzrost używania przez młodzież narkotyków oraz obniżanie się wieku inicjacji spowodowało, że problem stał się widoczny w szkołach. Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby zapobiegać poważnym szkodom jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne.

Celem interwencji jest przede wszystkim:

  1. Zmiana zachowań ucznia sięgającego po środki psychoaktywne poprzez udzielenie jemu i jego rodzicom pomocy i wsparcia.
  2. Zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji zmieniających świadomość poprzez opracowanie spójnego systemu działań wobec uczniów sięgających po narkotyki i konsekwentne stosowanie interwencji w przypadku każdego ucznia łamiącego obowiązujące zasady.

Adresatami programu są:

  • Pośrednio – młodzież i dzieci sięgające po środki zmieniające świadomość oraz ich rodzice
  • Bezpośrednio – nauczyciele i wychowawcy szkół każdego szczebla

Rodzaje działań:

  1. Szkolenie rad pedagogicznych – „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne”- 4 godz.
  2. Warsztat dla nauczycieli interwentów – „Przygotowanie nauczycieli i pedagogów do prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”- 10 godz.

kontakt; Anna Zajic – koordynator programu nr. tel 501-303 792